در سال 1401 هزینه نگهداری و تکثیر و خدمات بر روی  حیوانات آزمایشگاهی به شرح ذیل اعلام می گردد
1-    هزینه نگهداری از حیوانات (پلیت غذا و پوشال) به ازای هر موش کوچک روزانه یک هزار تومان و هر موش بزرگ روزانه دو هزار تومان می باشد
2-    هزینه تکثیر هر موش کوچک آزمایشگاهی 40 هزار تومان و هر موش بزرگ آزمایشگاهی 60 هزار تومان است.
3-    بیهوشی حیوان (با داروی کتامین، زایلازین) برای هر موش کوچک آزمایشگاهی 50 هزار تومان و هر موش بزرگ آزمایشگاهی 100هزار تومان است.
4-    یوتانزی حیوان (با داروی پنتوباربیتال سدیم، کتامین، زایلازین) برای هر موش کوچک آزمایشگاهی 50 هزار تومان و هر موش بزرگ آزمایشگاهی 100هزار تومان است.
5-    هرگونه تزریق یا خونگیری( داخل صفاقی، وریدی، دمی) برای هر موش کوچک آزمایشگاهی 20هزار تومان و هر موش بزرگ آزمایشگاهی 30هزار تومان است.
6-    گاواژ برای هر موش کوچک آزمایشگاهی 10هزار تومان و هر موش بزرگ آزمایشگاهی 20هزار تومان است.
7-    ایجاد مدل بیماری پارکینسون بر روی هر حیوان 300 هزار تومان
8-     تست رفتاری اپومورفین هر حیوان 100 هزار تومان


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0