این میز جهت تشریح و بافت برداری مورد استفاده قرار میگیرد

jarrahi.jpg


دستگاه  استریوتاکسی  جهت پیدا کردن هسته های مختلف مغز موش و ایجاد آسیب های مغزی ، کانون گذاری در مغز برای تزریق داروهای مختلف و القاء بیماری های مختلف

str1.jpg      str2.jpg


mouse2.jpg


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0